+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

DODATNA STROKOVNA POMOČ

Dodatna strokovna pomoč je namenjena gluhim in naglušnim otrokom z različnimi  slušnimi pripomočki ter otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami, ki so vključeni v vrtce, šole ali srednje šole.

Otroci so usmerjeni v programe na osnovi POSTOPKA O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI.

Zahtevo za začetek postopka usmerjanja vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka na predpisanem obrazcu.

http://www.zrss.si/pdf/090114102627_zahteva_za_uvedbo_postopka_usmerjanja_2013_novo.pdf

Uvedbo postopka lahko predlagajo vrtec ali šola v sklopu petstopenjskega modela pomoči, ki zajema pomoč učitelja pri pouku, vključevanje šolske svetovalne službe, organizacijo individualne ali skupinske učne pomoči ter pomoč zunanje specializirane ustanove. Šele potem je možno učence z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami oziroma s primanjkljaji na posameznih področjih učenja usmeriti v izobraževalni program prilagojeno izvajanje z dodatno strokovno pomočjo. Uvedbo postopka pa lahko predlaga tudi zdravstveni, socialni ali drug zavod, če meni, da je usmeritev potrebna. O predlogu moorajo obvestiti tudi starše. Pisna zahteva za začetek postopka usmerjanja se vloži na območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pristojni glede na kraj stalnega prebivališča otroka s posebnimi potrebami. Zavod na osnovi dokumentacije ugotavlja ali je uvedba postopka usmerjanja potrebna ali ne.

Zahtevek mora torej vsebovati vso strokovno dokumentacijo, ki jo je mogoče pridobiti na podlagi že opravljenih obravnav otroka in poročilo vrtca, šole ali zavoda, ki ga otrok obiskuje. Kot strokovna dokumentacija štejejo: pedagoška, defektološka, socialna, psihološka, medicinska in druga poročila. Del strokovne dokumentacije je tudi zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, razen če tega zaradi njegove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti.

Na podlagi vseh pridobljenih dokumentov in pregleda otroka, komisija pripravi strokovno mnenje. Zavod Republike Slovenije za šolstvo pošlje strokovno mnenje staršem oziroma vložniku zahteve za uvedbo postopka ter vzgojno-izobraževalnemu zavodu, v katerega je oziroma bo otrok vključen.

Pred izdajo odločbe mora Zavod Republike Slovenije za šolstvo ugotoviti, ali lahko vzgojno-izobraževalni zavod, v katerega je oziroma bo otrok s posebnimi potrebami vključen, izpolnjuje pogoje za sprejem otroka oziroma za izvajanje ukrepov, povezanih s posebnimi potrebami otroka.

Če vzgojno-izobraževalni zavod ne more izpolniti pogojev za sprejem otroka oziroma zagotoviti izvajanja ukrepov, povezanih s posebnimi potrebami otroka, mora Zavod Republike Slovenije za šolstvo, s sodelovanjem staršev, določiti najustreznejši vzgojno-izobraževalni zavod, ki izpolnjuje pogoje.

Na osnovi strokovnega mnenja komisije, izda Zavod RS za šolstvo odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja ali pa se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna. V odločbi so opredeljeni program vzgoje in izobraževanja, vrtec, šola ali zavod, morebiten prevoz ter datum vključitve, po potrebi pa še morebitna dodatna strokovna pomoč, prilagoditve opreme in prostora, dodelitev spremljevalca ter druge pravice.

Zoper odločbo o usmeritvi lahko vlagatelj, v 15 dneh, vloži pritožbo in sicer pisno ali ustno na Območni enoti Zavoda RS za šolstvo. V nasprotnem primeru, so starši dolžni vključiti otroka v program in ustanovo v katero je usmerjen z odločbo. Prav tako je tudi šola oz. zavod dolžna sprejeti otroka, če je z odločbo tako določeno.

Šola oz. zavod je dolžan v tridesetih dneh po sprejemu otroka, pripraviti individualiziran program vzgoje in izobraževanja (IP). V njem se opredeli način izvajanja dodatne strokovne pomoči, potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, morebitno prehajanje med programi. Pri pripravi le-tega lahko sodelujejo tudi starši. Z individualiziranim programom se natančno določijo oblike dela z otrokom na posameznih vzgojnih področjih, pri posameznih predmetih oz. predmetnih področjih ter spremljanje otrokovega razvoja in napredka, ki omogoča sprotno prilagajanje individualiziranega programa.

AKTUALNO NA MOBILNI ENOTI

Izvajanje dodatne logopedske in surdopedagoške strokovne pomoči v integraciji

Spoštovani starši, otroci in učitelji, na podlagi okrožnice Ministrstva za šolstvo znanost in šport z dne 12. 5. 2020, vas obveščamo, da se na področju izvajanja vzgojno izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, ukrepi za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 rahljajo. Vseeno pa je bilo zaradi kompleksnosti izvajanja mobilne službe v tej okrožnici določeno, da se izvajanje dodatne logopedske in surdopedagoške strokovne pomoči za otroke v integraciji do konca šolskega leta še...

Šola za starše

                                      Organiziramo v letu 2018: 10. 4. 2018- Šola za starše Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim/naglušnim otrokom. Odgovori na vprašanja povezanimi z gluhoto in razvojem otroka. 4. 2017 ob 17.30- Predavanje: doc. dr. Saba Battelino: Vzroki slabega sluha, ki privedejo do motenj komunikacije; Možnosti premoščanja izgube sluha, ki vodijo v boljšo komunikacijo. Vljudno vabljeni!

Najava srečanj za starše

4. 2017 ob 16.00 - Srečanje za starše gluhih in naglušnih otrok, otrok s polževim vsadkom, otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in otrok z motnjami avtističnega spektra Predavata zakonca Leonida Mrgole in dr. Albert Mrgole: Postavljanje meja ter  varen odziv staršev. Lahko si ogledate njuno predavanje o pomenu vzgojnih odzivov, ki sta ga imela maja 2015 v Cankarjevem domu v Ljubljani: http://videolectures.net/pozitivnapsihologija_mrgole_izstekani_najstniki/ -20. 4. 2017- Šola za starše Program...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4 
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost