Dodatna strokovna pomoč je namenjena gluhim in naglušnim otrokom z različnimi  slušnimi pripomočki ter otrokom z govorno-jezikovnimi motnjami, ki so vključeni v vrtce, šole ali srednje šole.

Otroci so usmerjeni v programe na osnovi POSTOPKA O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI.

Zahtevo za začetek postopka usmerjanja vložijo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka na predpisanem obrazcu.

http://www.zrss.si/pdf/090114102627_zahteva_za_uvedbo_postopka_usmerjanja_2013_novo.pdf

Uvedbo postopka lahko predlagajo vrtec ali šola v sklopu petstopenjskega modela pomoči, ki zajema pomoč učitelja pri pouku, vključevanje šolske svetovalne službe, organizacijo individualne ali skupinske učne pomoči ter pomoč zunanje specializirane ustanove. Šele potem je možno učence z izrazitimi specifičnimi učnimi težavami oziroma s primanjkljaji na posameznih področjih učenja usmeriti v izobraževalni program prilagojeno izvajanje z dodatno strokovno pomočjo. Uvedbo postopka pa lahko predlaga tudi zdravstveni, socialni ali drug zavod, če meni, da je usmeritev potrebna. O predlogu moorajo obvestiti tudi starše. Pisna zahteva za začetek postopka usmerjanja se vloži na območni enoti Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, pristojni glede na kraj stalnega prebivališča otroka s posebnimi potrebami. Zavod na osnovi dokumentacije ugotavlja ali je uvedba postopka usmerjanja potrebna ali ne.

Zahtevek mora torej vsebovati vso strokovno dokumentacijo, ki jo je mogoče pridobiti na podlagi že opravljenih obravnav otroka in poročilo vrtca, šole ali zavoda, ki ga otrok obiskuje. Kot strokovna dokumentacija štejejo: pedagoška, defektološka, socialna, psihološka, medicinska in druga poročila. Del strokovne dokumentacije je tudi zapis pogovora z otrokom o postopku usmerjanja, razen če tega zaradi njegove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni mogoče opraviti.

Na podlagi vseh pridobljenih dokumentov in pregleda otroka, komisija pripravi strokovno mnenje. Zavod Republike Slovenije za šolstvo pošlje strokovno mnenje staršem oziroma vložniku zahteve za uvedbo postopka ter vzgojno-izobraževalnemu zavodu, v katerega je oziroma bo otrok vključen.

Pred izdajo odločbe mora Zavod Republike Slovenije za šolstvo ugotoviti, ali lahko vzgojno-izobraževalni zavod, v katerega je oziroma bo otrok s posebnimi potrebami vključen, izpolnjuje pogoje za sprejem otroka oziroma za izvajanje ukrepov, povezanih s posebnimi potrebami otroka.

Če vzgojno-izobraževalni zavod ne more izpolniti pogojev za sprejem otroka oziroma zagotoviti izvajanja ukrepov, povezanih s posebnimi potrebami otroka, mora Zavod Republike Slovenije za šolstvo, s sodelovanjem staršev, določiti najustreznejši vzgojno-izobraževalni zavod, ki izpolnjuje pogoje.

Na osnovi strokovnega mnenja komisije, izda Zavod RS za šolstvo odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami v program vzgoje in izobraževanja ali pa se z odločbo ugotovi, da usmeritev ni potrebna. V odločbi so opredeljeni program vzgoje in izobraževanja, vrtec, šola ali zavod, morebiten prevoz ter datum vključitve, po potrebi pa še morebitna dodatna strokovna pomoč, prilagoditve opreme in prostora, dodelitev spremljevalca ter druge pravice.

Zoper odločbo o usmeritvi lahko vlagatelj, v 15 dneh, vloži pritožbo in sicer pisno ali ustno na Območni enoti Zavoda RS za šolstvo. V nasprotnem primeru, so starši dolžni vključiti otroka v program in ustanovo v katero je usmerjen z odločbo. Prav tako je tudi šola oz. zavod dolžna sprejeti otroka, če je z odločbo tako določeno.

Šola oz. zavod je dolžan v tridesetih dneh po sprejemu otroka, pripraviti individualiziran program vzgoje in izobraževanja (IP). V njem se opredeli način izvajanja dodatne strokovne pomoči, potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, morebitno prehajanje med programi. Pri pripravi le-tega lahko sodelujejo tudi starši. Z individualiziranim programom se natančno določijo oblike dela z otrokom na posameznih vzgojnih področjih, pri posameznih predmetih oz. predmetnih področjih ter spremljanje otrokovega razvoja in napredka, ki omogoča sprotno prilagajanje individualiziranega programa.