+386(0)1 5800 500 info@zgnl.si

NAMEN IN CILJ MOBILNE SLUŽBE

Mobilni surdopedagog-logoped sodeluje v strokovni skupini za pripravo, izvajanje in evalvacijo IP, ki jo imenuje ravnatelj matične osnovne ali srednje šole ali vodja vrtca. Za vsakega otroka je izjemno pomembna individualizacija ter izbor tistih prilagoditev, ki jih potrebuje za doseganje ciljev. IP je dokument, ki ga strokovna skupina v sodelovanju z mobilnim surdopedagogom-logopedom skozi leto dopolnjuje ali spreminja glede na otrokove potrebe. Običajno se strokovna skupina s starši sreča trikrat letno na timskem sestanku.

Število ur individualne mobilne surdopedagoške ali logopedske obravnave je opredeljeno v odločbi o usmeritvi otroka.

Ure dodatne strokovne pomoči običajno izvajamo v času pouka, lahko tudi izven pouka, tako kakor je zapisano v odločbi.

Naloge surdopedagoga-logopeda zajemajo:

– neposredno delo z otrokom;

– svetovanje in sodelovanje z učiteljem;

– po potrebi predstavitev otroka sošolcem (predstavitev gluhote, naglušnosti, govorno- jezikovne težave);

– svetovanje staršem;

– svetovanje in sodelovanje s svetovalno službo;

– sodelovanje z ustanovo za sluh in govor;

– po potrebi sodelovanje z drugimi ustanovami z namenom boljšega vključevanja otroka v širše socialno okolje.

Mobilni surdopedagogi v okviru dodatne strokovne pomoči pomagamo otroku premagovati težave, ki so posledica okvare sluha. Pomoč surdopedagoga predstavlja rehabilitacijsko funkcijo dodatne strokovne pomoči, ki zajema reedukacijo, kompenzacijo in rehabilitacijo.

Reedukacija pomeni vzpodbujanje procesov in funkcij, ki so pri gluhem oziroma naglušnem otroku slabo razvite. S pomočjo specifičnih pripomočkov, metod in tehnik pomagamo otroku razvijati in izpopolnjevati različne načine in stopnje poslušanja ter govor in jezik v vseh njegovih prvinah.

Otroke učimo kompenzacije, to pomeni, da učimo otroke z izgubo sluha odgledovanja (branja z ustnic) in rabe specializiranih pripomočkov, metod in tehnik.

Rehabilitiramo otroka v smislu priprave otroka, da bo sprejel samega sebe v svoji realnosti in se naučil živeti s svojo izgubo sluha in s tem s svojimi omejitvami in ovirami, organizirati svoje življenje in delovanje skladno s svojimi zmožnostmi. Še posebno v času pubertete je to delo zelo pomembno. Pomagamo tudi pri vključevanju v socialno okolje in pri izbiri poklica.

Mobilni logopedi izvajamo dodatno strokovno pomoč, ki se nanaša na pomoč pri odpravljanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj, ki so posledica govorno-jezikovnih težav. Logoped pomaga otroku premagovati oziroma odpravljati odstopanja na vseh jezikovnih nivojih (pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost govora).

Dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, izvajamo neposredno z otrokom, s svetovanjem pa zagotavljamo inkluzivno, podporno okolje. To zajema svetovanje in delo s starši, sodelovanje, svetovanje in izobraževanje vseh strokovnih delavcev na šoli ter sodelovanje z zunanjimi inštitucijami.

Še posebno k temu pripomore naše delo s sovrstniki. K ustvarjanju inkluzivnega okolja močno prispevajo izkustvene delavnice o drugačnosti. Sovrstniki so strpnejši in razumevajoči do sošolca s posebnimi potrebami, če preko izkustvenih delavnic spoznajo, zakaj sošolec potrebuje določene prilagoditve in načine komunikacije, ki prispevajo k boljši razumljivosti in sodelovanju. Tako eni kot drugi se učimo sprejemati in dajati pomoč, se prilagajati. Vse to bogati socialno življenje, krepi se čut za sočloveka in sprejemanje drugačnosti v družbi.

Z ustvarjanjem inkluzivnega okolja in neposrednim delom z otrokom lahko dosežemo, da bo otrok uspešen in zadovoljen s svojim življenjem.

VEČ

AKTUALNO NA MOBILNI ENOTI

Izvajanje dodatne logopedske in surdopedagoške strokovne pomoči v integraciji

Spoštovani starši, otroci in učitelji, na podlagi okrožnice Ministrstva za šolstvo znanost in šport z dne 12. 5. 2020, vas obveščamo, da se na področju izvajanja vzgojno izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami, ukrepi za preprečevanje širjenja virusa COVID-19 rahljajo. Vseeno pa je bilo zaradi kompleksnosti izvajanja mobilne službe v tej okrožnici določeno, da se izvajanje dodatne logopedske in surdopedagoške strokovne pomoči za otroke v integraciji do konca šolskega leta še...

Šola za starše

                                      Organiziramo v letu 2018: 10. 4. 2018- Šola za starše Program za zgodnjo pomoč družinam z gluhim/naglušnim otrokom. Odgovori na vprašanja povezanimi z gluhoto in razvojem otroka. 4. 2017 ob 17.30- Predavanje: doc. dr. Saba Battelino: Vzroki slabega sluha, ki privedejo do motenj komunikacije; Možnosti premoščanja izgube sluha, ki vodijo v boljšo komunikacijo. Vljudno vabljeni!

Najava srečanj za starše

4. 2017 ob 16.00 - Srečanje za starše gluhih in naglušnih otrok, otrok s polževim vsadkom, otrok z govorno-jezikovnimi motnjami in otrok z motnjami avtističnega spektra Predavata zakonca Leonida Mrgole in dr. Albert Mrgole: Postavljanje meja ter  varen odziv staršev. Lahko si ogledate njuno predavanje o pomenu vzgojnih odzivov, ki sta ga imela maja 2015 v Cankarjevem domu v Ljubljani: http://videolectures.net/pozitivnapsihologija_mrgole_izstekani_najstniki/ -20. 4. 2017- Šola za starše Program...

Kontakti

Hišna centrala: +386 15800 500
Sprejemna ambulanta zdravstvene enote: +386 15800 536
Tajništvo: +386 15800 532
Zbornica osnovne šole: +386 15800 552
Zbornica vrtca: +386 31 339 864
Zbornica srednje šole: +386 15800 537
Dom: 00386 1 58 00 514, +386 15800 543
Tajništvo direktorja: 00386 1 58 00 512
Telefaks: 00386 1 56 82 527
Elektronska pošta: info@zgnl.si

Osebna izkaznica

Polno ime: ZAVOD ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA
Kratko ime: ZGN Ljubljana
Naslov: Vojkova cesta 74, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5695252000
Davčna številka: SI 57421838
Šifra proračunskega uporabnika: 68993
Številka transakcijskega računa: SI56011006030689950
BIC koda: BSLJSI2X
Banka: Banka Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana
Ustanovitveni akt ZGNL: Sklep Vlade RS št.: 01403-161/2008/5 in Sprememba Sklep Vlade RS št.: 01403-51/2010/4 
Energetska izkaznica

Prijava

Dostopnost