Mobilni surdopedagog-logoped sodeluje v strokovni skupini za pripravo, izvajanje in evalvacijo IP, ki jo imenuje ravnatelj matične osnovne ali srednje šole ali vodja vrtca. Za vsakega otroka je izjemno pomembna individualizacija ter izbor tistih prilagoditev, ki jih potrebuje za doseganje ciljev. IP je dokument, ki ga strokovna skupina v sodelovanju z mobilnim surdopedagogom-logopedom skozi leto dopolnjuje ali spreminja glede na otrokove potrebe. Običajno se strokovna skupina s starši sreča trikrat letno na timskem sestanku.

Število ur individualne mobilne surdopedagoške ali logopedske obravnave je opredeljeno v odločbi o usmeritvi otroka.

Ure dodatne strokovne pomoči običajno izvajamo v času pouka, lahko tudi izven pouka, tako kakor je zapisano v odločbi.

Naloge surdopedagoga-logopeda zajemajo:

– neposredno delo z otrokom;

– svetovanje in sodelovanje z učiteljem;

– po potrebi predstavitev otroka sošolcem (predstavitev gluhote, naglušnosti, govorno- jezikovne težave);

– svetovanje staršem;

– svetovanje in sodelovanje s svetovalno službo;

– sodelovanje z ustanovo za sluh in govor;

– po potrebi sodelovanje z drugimi ustanovami z namenom boljšega vključevanja otroka v širše socialno okolje.

Mobilni surdopedagogi v okviru dodatne strokovne pomoči pomagamo otroku premagovati težave, ki so posledica okvare sluha. Pomoč surdopedagoga predstavlja rehabilitacijsko funkcijo dodatne strokovne pomoči, ki zajema reedukacijo, kompenzacijo in rehabilitacijo.

Reedukacija pomeni vzpodbujanje procesov in funkcij, ki so pri gluhem oziroma naglušnem otroku slabo razvite. S pomočjo specifičnih pripomočkov, metod in tehnik pomagamo otroku razvijati in izpopolnjevati različne načine in stopnje poslušanja ter govor in jezik v vseh njegovih prvinah.

Otroke učimo kompenzacije, to pomeni, da učimo otroke z izgubo sluha odgledovanja (branja z ustnic) in rabe specializiranih pripomočkov, metod in tehnik.

Rehabilitiramo otroka v smislu priprave otroka, da bo sprejel samega sebe v svoji realnosti in se naučil živeti s svojo izgubo sluha in s tem s svojimi omejitvami in ovirami, organizirati svoje življenje in delovanje skladno s svojimi zmožnostmi. Še posebno v času pubertete je to delo zelo pomembno. Pomagamo tudi pri vključevanju v socialno okolje in pri izbiri poklica.

Mobilni logopedi izvajamo dodatno strokovno pomoč, ki se nanaša na pomoč pri odpravljanju primanjkljajev, ovir oziroma motenj, ki so posledica govorno-jezikovnih težav. Logoped pomaga otroku premagovati oziroma odpravljati odstopanja na vseh jezikovnih nivojih (pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost govora).

Dodatno strokovno pomoč za premagovanje primanjkljajev, ovir oziroma motenj, izvajamo neposredno z otrokom, s svetovanjem pa zagotavljamo inkluzivno, podporno okolje. To zajema svetovanje in delo s starši, sodelovanje, svetovanje in izobraževanje vseh strokovnih delavcev na šoli ter sodelovanje z zunanjimi inštitucijami.

Še posebno k temu pripomore naše delo s sovrstniki. K ustvarjanju inkluzivnega okolja močno prispevajo izkustvene delavnice o drugačnosti. Sovrstniki so strpnejši in razumevajoči do sošolca s posebnimi potrebami, če preko izkustvenih delavnic spoznajo, zakaj sošolec potrebuje določene prilagoditve in načine komunikacije, ki prispevajo k boljši razumljivosti in sodelovanju. Tako eni kot drugi se učimo sprejemati in dajati pomoč, se prilagajati. Vse to bogati socialno življenje, krepi se čut za sočloveka in sprejemanje drugačnosti v družbi.

Z ustvarjanjem inkluzivnega okolja in neposrednim delom z otrokom lahko dosežemo, da bo otrok uspešen in zadovoljen s svojim življenjem.